Siva pegavost pšenice se pojavila na njivama

septoria-tritici-symptom

Siva pegavost pšenice – Na pojedinim zasadima pšenice primećena je siva pegavost (Septoria spp.) koja se javlja pri prohladnom vremenu, i u proleće praćenom čestim i obilnim padavinama, kada spore sa biljnih ostataka i samoniklih biljaka zaražavaju mlade biljke pšenice i ječma. Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su i gubici najveći. Usled sušenja zaraženih listova dolazi do smanjenja asimilativne površine i samim tim do smanjenja prinosa i kvaliteta. Posebno su gubici najveći ukoliko se bolest masovno pojavi pre klasanja biljke.
Siva pegavost pšenice
Najčešći domaćini ovog parazita su pšenice, dok ostala strna žita ( triticale, ječam, ovas ) napada samo u povoljnim uslovima za razvoj parazita. Pegavost se uglavnom javlja na listovima, prvo na donjim listovima u vidu hlorotičnih pega koje se vremenom izdužuju i postaju ovalne. Posle dolazi do nekroze i sušenja lista. Unutar pega u vidu crnih telašaca formiraju se piknidi sa piknosporama. Parazit prezimljava u delovima biljnih ostataka. Blage i kratke zime pogoduju prezimljavanju patogena, a u proleće je i njegov razvoj intenzivniji u uslovima povišenih temperature (15-22˚C) i relativne vlažnosti.

Mere zaštite su: gajenje otpornih sorti, plodored, zaoravanje zaraženih ostataka i hemijske mere – tretiranje fungicidima.

Ljiljana Vuksanović, PSSS Kragujevac

Septoria tritici prouzrokovač sive pegavosti pšenice može da izazove velike štete u proizvodnji pšenice. Ukoliko je prisutan veći intenzitet zaraze smanjenje prinosa može biti od 20-30%. Do jače pojave bolesti dolazi ako su usevi gušći, više đubreni azotnim đubrivima i usled povoljnih meteoroloških uslova za razvoj bolesti ( veća vlažnost i temperatura).

Simptomi bolesti se javljaju na svim nadzemnim delovima pšenice. Prvi simptomi su na donjem lišću u vidu hlorotičnih pega nepravilnog oblika ograničene nervima. Pege su u početku vodenaste, požute,kasnije su crveno mrke i dolazi do nekroze tkiva. U okviru nekrotiranog tkiva dolazi do formiranja piknida. Simptomi se mogu javiti i na stablu , na nodusima, rukavcu kao na vrhovima plevica.

Izvor primarnih zaraza su piknospore koje dospevaju sa zaraženih biljnih ostataka,samoniklih biljaka.Zaraza se vrši kroz epidermis ili stome.Piknospore služe za širenje sekundarnih zaraza tokom vegetacije.

Na teritoriji Pomoravskog okruga pšenica se nalazi u fazi 2-3 lista, u fazi bokorenja u zavisnosti od vremena setve. Pregledom parcela utvrdili smo da postoji slabiji intenzitet zaraze 2-3 %.S obzirom da je u prošloj godini intenzitet zaraze bio viši, postoji mogućnost pojave jače zaraze u toku 2016. godine ako budu postojali povoljni vremenski uslovi , viša vlažnost i temperatura.

Suzbijanje sive pegavosti treba obaviti kada je zaraženo 10 % biljaka na parceli. Za suzbijanje se mogu koristiti fungicidi:

-Falcon -0,6 l/ha; Amistar exstra -0,75 l/ha,Charisma -1-1,5 l/ha, Akord -1l/ha,Artea -0,5 l/ha,Prosaro-1l/ha,Antre 1,5 l/ha,Antre plus -1,5 l/ha ,Caramba -1,2-1,5 l/ha. Navedeni fungicidi deluju i protiv drugih patogena lista , pepelnice , rđe.

Savetodavac za zaštitu bilja

dipl.ing.Ljiljana Jeremić

 

Leave a Reply