OVAS za dobru ishranu mlečnih goveda

120864429

Ovas (Zob) za dobru ishranu je vrlo stara ratarska biljka koja se  koristila  za pravljenje hleba, a danas u ljudskoj ishrani se koristi dosta manje. Najveći deo proizvedenih količina ovsa se koristi za ishranu stoke, kao i u industrijskoj preradi.

Ovas nema velikih zahteva za toplotom, klijanci su izdržljivi u proleće, podnose niske temperature ali u toku leta kada su visoke temperature i suša, ova kultura je jako osetljiva. Potrebe ovsa za vodom su velike, pre svega zbog veome razvijene lisne površine. Najkritičniji period je od vlatanja do metličanja, kada ovas traži najviše vlage. Za razliku od potreba za toplotom, vlagom i sve tlošću,ovas nema velike zahteve prema zemljištu. Najveći prinos će dati na plodnim strukturnim zemlji štima, ali će vrlo dobre rezultate dati i na težim, vlažnim i kiselim zemljištima.
Ovsu ne odgovara monokultura, najbolji predusevi su okopavine, jednogodišnje mahunarke i kako ima velike zahteve za azotom, dobri predusevi su mu crvena detelina i lucerka.
Obrada zemljišta mora da je kvalitetna i to osnovnu obradu treba obaviti na dubini od oko 20cm.a kvalitetnom predsetve nom obradom treba obezbediti da površinski, setveni sloj zemlji šta postane rastresit, čime se postiže brzo i ujednačeno klijanje i nicanje , kao i dalji rast i razvoj biljke.
Ovas poseduje vrlo dobro razvijen korenov sistem, a samim tim i veliku sposobnost da iskorišćava hraniva iz zemljišta. Reaguje dobro na primenu azotnih đubriva, ali treba voditi računa da ta primenjena doza ne bude prevelika, da ne dođe do poleganja useva.

OVAS za dobru ishranu mlečnih goveda

 Za obezbeđenje dobrog prinosa i kvaliteta zrna potrebno je primeniti sledeću količinu čistih hraniva: 60-90kg/ha azota, 60-90kg/ha fosfora i 40-60kg/ha kalijuma. Azot treba 1/2 uneti predsetveno, a ostalu količinu pri prihrani ove kulture.
Optimalno vreme za setvu ozimog ovsa je 20.septembar do 10.oktobra, a kod setve jarih formi optimalno vreme je 15.februar do 10. mart. Setvu treba obaviti na dubini od 3-4 cm kod ozimih formi ovsa, a kod prolećnih na dubini od oko 2 cm. a na međurednom rastojanju od oko 12.5cm.
Ovas je osetljiv na primenu herbicida, pa pri negi ove kulture treba voditi računa o primeni istih.
Žetvu ovsa treba početi pre osipanja zrna u vršnim klascima, jer on neravnomerno sazreva.Vreme žetve zavisi i od količine vlage u zrnu, za semensku proizvodnju  procenat vlage u zrnu ne sme da bude veći od 14%, a za ishranu stoke vlaga pri žetvi  može biti i veća, do 20%.
Sorte ovsa koje se gaje na našem terenu su : Rajac, Slavuj, Lovćen, Labud i Vranac.

 

Leave a Reply