Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства
пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години (у даљем тексту: Правилник) прописује се право
учешћа на конкурсу, услови за учешће на конкурсу, висина и начин доделе средстава, намена бесповратних
средстава, потребна документација која се подноси на конкурс, поступање с непотпуним пријавама,
одлучивање о додели бесповратних средстава, критеријуми за доделу бесповратних средства, поступање с
пријавама које су одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене, право приговора и поступање с
приговорима, коначна одлука, закључивање уговора с корисницима бесповратних средстава, исплата
бесповратних средстава, обавезе корисника средстава и друга питања значајна за реализацију дела тачке 2.1.
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне
покрајине Војводине у 2018. години: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (у даљем
тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму мера подршке за
спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018.
години („Службени лист АПВ”, број 57/17).
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина АП Војводине, а Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) задужен је за његову
реализацију.
Право на учешће на Конкурсу
Члан 2.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Р
Услови за учешће на Конкурсу
Члан 3.
За физичка и правна лица
1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних газдинства
и да се налази у активном статусу;
2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са
територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица морају имати седиште на
територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације
инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине;
3. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане
у Регистар пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека
уговора о закупу преостало најмање пет година;
4. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за
одводњавање/наводњавање закључно са 2017. годином;
5. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе закључно са 2017. годином за
подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе где се налази
предметна инвестиција, ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на територији друге
локалне самоуправе онда треба доставити напред наведено уверење и од те локалне самоуправе);
6. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини за 2017. годину;
7. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити
предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом
којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
8. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском
секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу
раније потписаних уговора;
9. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица – у смислу члана 62.
Закона о привредним друштвима („Службени гласник“, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15);
10. да се плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и
цесије неће бити призната.
Додатни услови за предузетнике:
11. предузетник мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре;
Додатни услови за правна лица:
12. правно лице мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре;
13. не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
14. мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује
рачуноводство;
15. земљорадничке задруге морају имати обављену задружну ревизију.
Специфични услови за учешће на конкурсу
Члан 4.
1. Сектор воћа:
Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање
инвестиције у сектору воћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано воће у складу са
шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа.
Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа за
инвестиције у набавку опреме ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 1,99 ha
јагодичастог воћа и/или до 4,99 ha осталог воћа.
­ За подносиоце пријава за инвестиције у подтачки 1 из тачке 2: Грађевинска дозвола за изграђен
објекат уписан у Катастар непокретности са одговарајућом наменом, у власништву или закупу у
периоду од минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних
средстава. Уколико је објекат изграђен без грађевинске дозволе, неопходно је доставити захтев за
легализацију/озакоњење.
­ За подносиоце пријава за инвестиције у подтачки 2 из тачке 2: Изграђен објекат уписан у Катастар
непокретности са одговарајућом наменом за објекат у власништву или закупу у периоду од
минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних средстава.
­ За подносиоце пријава који врше набавку бокс палета за складиштење производа: Изграђен објекат
уписан у Катастар непокретности са одговарајућом наменом за објекат у власништву или закупу у
периоду од минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних
средстава, или да су у поступку изградње капацитета за скупљање и складиштење воћа и поврћа, уз
издате локацијске услове.
2. Сектор поврћа:
Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање
инвестиције у сектору поврћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано поврће у складу са
шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог поврћа.
Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа за инвестиције у
набавку опреме ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 0,49 ha поврћа у заштићеном
простору и/или до 2,99 ha поврћа на отвореном простору.
­ За подносиоце пријава за инвестиције у подтачки 1 из тачке 2: Грађевинска дозвола за изграђен
објекат уписан у Катастар непокретности са одговарајућом наменом, у власништву или закупу у
периоду од минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних
средстава. Уколико је објекат изграђен без грађевинске дозволе, неопходно је доставити захтев за
легализацију/озакоњење.
­ За подносиоце пријава за инвестиције у подтачки 2 из тачке 2: Изграђен објекат уписан у Катастар
непокретности са одговарајућом наменом за објекат у власништву или закупу у периоду од
минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних средстава.
­ За подносиоце пријава који врше набавку бокс палета за складиштење производа: Изграђен објекат
уписан у Катастар непокретности са одговарајућом наменом за објекат у власништву или закупу у
периоду од минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних
средстава, или да су у поступку изградње капацитета за скупљање и складиштење воћа и поврћа, уз
издате локацијске услове.
Висина и начин доделе бесповратних средстава
Члан 5.
Тачком 2.1. Програма опредељено је 100.000.000,00 динара за „Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава“.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који ће бити објављен у „Службеном
листу АП Војводине“ и у једним дневним новинама са којима Покрајински секретаријат има закључен уговор
о објављивању аката, као и на интернет страници Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).
Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 25.05.2018. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по Конкурсу – додељују се бесповратно.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од
укупно прихватљивих трошкова инвестиције.
За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју
са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40
година и жене бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од
укупних прихватљивих трошкова ивестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошкова инвестиције без пореза на додату
вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 4.500.000,00
динара, односно 4.950.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија
је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у
правном лицу млађа од 40 година и жене.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара, а
разматраће се само пријаве чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 200.000,00 динара
или већа од тог износа.
Намена бесповратних средстава
Члан 6.
Прихватљиве инвестиције су следеће:
1. набавка опреме за -складиштење воћа и поврћа и опреме за сaкупљање и припрему воћа и
поврћа за тржиште: хладионичка врата, термоизолациони панели, електроопрема и инсталације,
расвета, контролни системи у хладњачи, радни столови, ваге и друга ненаведена припадајућа опрема;
Максималан износ бесповратних средстава за ову намену износи највише до 4.500.000,00 динара, по
кориснику за наведену опрему, односно 4.950.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40
година и жене..
2. набавка расхладне опреме за складиштење воћа и поврћа: расхладни агрегати, компресори,
испаривачи, кондензатори;
Максималан износ бесповратних средстава за ову намену износи највише до 2.000.000,00 динара по
кориснику за наведену опрему, односно 2.200.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40
година и жене.
3. набавка опреме-линија за чишћење и прање производа;
Максималан износ бесповратних средстава за ову намену износи највише до 2.000.000,00 динара по
кориснику за наведену опрему, односно 2.200.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40
година и жене.
4. набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа;
Максималан износ бесповратних средстава за ову намену износи највише до 2.000.000,00 динара по
кориснику за наведену опрему, односно 2.200.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40
година и жене.
5. набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа;
Максималан износ бесповратних средстава за ову намену износи највише до 2.000.000,00 динара по
кориснику за наведену опрему, односно 2.200.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40
година и жене.
6. набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа;
Максималан износ бесповратних средстава за ову намену износи највише до 2.000.000,00 динара по
кориснику за наведену опрему, односно 2.200.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40
година и жене.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више намена у оквиру
једне подтачке, као и за више намена – од 1. до 3. подтачке.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се
признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2018. године, што мора бити документовано рачунима
са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским
декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након
01.01.2018.године.
Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се користити за:
– инвестиције реализоване пре датума расписивања Конкурса и опрему купљену пре тог
датума;
– порезe, укључујући и порез на додату вредност;
– царинске, увозне и остале врсте административних такси, као и за накнаде за потребне
сагласности од државних институција и јавних предузећа;
– трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сличне накнаде;
– куповину половне опреме и половног материјала;
– сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
– трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошкове;
– доприносе у натури (сопствени рад и материјал);
– набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, компензације, асигнације или за друге
начине који представљају гашење обавезе путем пребијања дугова;
– промет између повезаних лица.
Потребна документација
Члан 7.
За физичка и правна лица
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, док је за правна лица обавезан и печат
подносиоца;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног
газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва страна
извода РПГ са основним подацима и друге стране извода са подацима о површинама и производњи,
не старији од 30 дана од дана подношења пријаве);
4. оригинал извод из катастра непокретности с подацима о власништву за објекат у којем се реализује
инвестиција (не старији од 30 дана о дана подношења захтева);
5. оверена фотокопија уговора о закупу објекта на коме се реализује инвестиција која је предмет овог
конкурса, с тим што је потребно да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
6. копија плана објекта;
7. грађевинска дозвола / употребна дозвола за нови објекат за подносиоце пријава за инвестиције у
подтачки 1 из тачке II – уколико је објекат изграђен без грађевинске дозволе, неопходно је доставити
захтев за легализацију/озакоњење;
8. предмер и предрачун из „пројекта за извођење“, које је оверио пројектант (за подносиоце пријава за
инвестиције у подтачкама 1 и 2 из тачке 2);
9. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спецификација опреме треба да садржи основне
карактеристике машина и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
10. отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена
обавеза издавања отпремнице;
11. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод
оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање
картицом може доставити само фискални исечак;
12. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
13. за инвестиције које су преко 500.000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом
опреме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и
добављачу опреме, односно извођачу радова;
14. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
15. јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од
01.01.2018. године;
16. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“)
закључно са 2017. годином за подносиоца пријаве;
17. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 2017. годином за подносиоца
пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе где се налази предметна
инвестиција, ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на територији друге локалне
самоуправе онда треба доставити напред наведено уверење и од те локалне самоуправе );
18. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(потврда јединице локалне самоуправе, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању);
19. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу с чланом 62. Закона
о привредним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).
Додатна обавезна документација за предузетнике:
20. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
Додатна обавезна документација за правна лица:
21. извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
22. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја
и/или ликвидације;
23. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро или мало
правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013);
24. за земљорадничке задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да земљорадничка задруга послује
у складу са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 112/2015), при чему се потврда издаје
на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са
Законом.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 3, 4, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23 и 24, Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибавља
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни
поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа
преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун исказан у
страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности,
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.
Поступање с непотпуним пријавама
Члан 8.
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних
органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који
уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од пет (5) дана
од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију
пријава ће бити одбијена као непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена
позивом из става 1. овог члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
 које су поднела лица која немају право да учествују на Конкурсу;
 које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом;
 које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурса.
Одлучивање о додели средстава
Члан 9.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), коју је именовао покрајински секретар,
разматра поднете пријаве и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу
које се додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредељених Конкурсом. Комисија утврђује
листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене документације, у складу с
Конкурсом и Правилником.
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну
документацију, као и да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде и заштите животне
средине тражи да изврши контролу реализације предмета уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна
које су издали добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне
вредности.
Комисија је дужна да заседа једном у две недеље разматра пријаве и да о томе сачини записник са
предлогом одлуке о додели средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по
разлозима неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни износи средстава по подносиоцу
пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства нису
одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата:
www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми за доделу бесповратних средстава
Члан 10.
Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације,
критеријума и бодова прописаних овим чланом и то према табелама:
Критеријум Начин бодовања Бодови
Укупан број бодова 130
Подносилац захтева је физичко лице или
овлашћено лице у правном лицу млађе од 40
година
да/не 10/0
Подносилац захтева је физичко лице или
овлашћено лице у правном лицу је жена да/не 10/0
Пољопривредно газдинство се налази на
подручју са отежаним условима рада да/не 10/0
Број чланова комерцијалног регистрованог
пољопривредног газдинства/број чланова
задруге
до 2 члана 5
3 до 4 члана 10
од 5 чланова 15
Корисник је сертификован за органску
производњу и/или производи сировину или
готов производ са географским пореклом
да/не 10/0
Корисник је задруга или члан задруге да/не 10/0
Подносилац захтева има одговарајуће стручно
знање
искуство у производњи од најмање три
године – уписан у РПГ 5
средња школа 10
факултет 15
Оцена одрживости инвестиције ниска/средња/висока 10/20/40
Досадашње коришћење средстава
Покрајинског секретаријата
први пут 10
други пут 5
трећи пут 0
Корисник средстава је одустао од инвестиције
у претходном периоду
два пута -5
три пута -10
четири пута -15
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу
које се додељују бесповратна средства до утрошка опредељених Конкурсом. Пријаве на Конкурс које остваре
број бодова мањи од 30% од укупног броја бодова – не улазе у даље разматрање Комисије.
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене
Члан 11.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар доноси, решење са образложењем и
поуком о правном средству за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.
Право приговора
Члан 12.
Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни
подносилац пријаве, којем су одобрена средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена на
званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) дана од достављања појединачног
решења, односно најкасније у року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског секретаријата.
Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7) дана од пријема приговора.
Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране
неовлашћеног лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.
О приговору се одлучује решењем.
Коначна одлука
Члан 13.
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних
приговора, а која се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 14.
Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, покрајински секретар у име
Покрајинског секретаријата закључује уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу права и
обавезе уговорних страна.
Време закључења уговора јесте најкасније 30 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
Корисник средстава у обавези је да, приликом потписивања уговора са Покрајинским
секретаријатом о коришћењу средстава – достави меницу са меничном изјавом, а за предузетнике –
регистровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од
5 година, осим за опрему чији је век експлоатације краћи од годину дана.
Након реализације инвестиције, корисник средстава је у обавези да у Агенцији за привредне
регистре упише заложно право на предметну инвестицију у корист Покрајинског секретаријата.
Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 45 дана од дана потписивања уговора, а
за инвестиције подизања вишегодишњег засада рок за реализацију јесте 15. новембар 2018. године.
Исплата бесповратних средстава
Члан 14.
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник
бесповратних средстава уради монтажу опреме и достави Покрајинском секретаријату следећу
документацију:
 захтев за исплату;
 извештај о наменском утрошку средстава;
 оригинал рачун за набавку предметне инвестиције;
 отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице;
 доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод
оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање
картицом може доставити само фискални исечак;
 фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита.
Покрајински секретаријат путем надлежног сектора налаже Пољопривредној стручној и
саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену, достављањем извештаја и
записника Покрајински секретаријату.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.
Обавезе корисника средстава
Члан 15.
Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио
подстицаје, користи у складу с предвиђеном наменом;
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио
подстицаје, не отуђи и/или даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана
исплате подстицаја;
3. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува најмање пет година од дана
исплате подстицаја.
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса и
уговора, корисник који је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу, односно корисник који
је достављао нетачне податке, дужан је да врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана враћања
средстава.
Праћење извршавања уговора
Члан 16.
Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уговора прати и контролише ресорни
сектор Покрајинског секретаријата.
Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година након преноса средстава, осим за опрему
чији је век експлоатације краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског секретаријата,
путем извештаја и записника Пољопривредне стручне и саветодавне службе АП Војводине с терена.
Завршне одредбе
Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП Војводине“.
У Новом Саду, 03.05.2018. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
мр Вук В. Радојевић

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/upload/2018/Konkursi/2018_05_05%20Pravilnik.pdf

 

Leave a Reply