Sadnja sadnica šljive na brežuljcima, terasama

šljiva

Sadnja sadnica. Šljiva je zlatna voćka. Glavna masa korenovog sistema šljive razvija se u sloju do 50 cm dubine , o čemu treba voditi računa pri određivanju meliorativnog đubrenja i rigolovanju. Meliorativno đubrenjem zemljište treba dovesti do nivoa srednje obezbeđenosti važnijim hranljivim elementima. Smatra se da je zemljište srednje obezbeđeno ako sadrži 10mg % P2O5; 30mg % K2O i 2% humusa.

Dubina rigolovanja zavisi od fizičkih osobina zemljišta. Za šljive je dovoljno da se rigoluje na 60cm dubine, međutim, ako je zemljište loših fizičkih osobina treba ga rigolovati na dubinu i do 100cm . U slučaju da se ne može rigolovati cela površina (zbog konfiguracije terena) , treba rigolovati u pantljike ili, u krajnjem slučaju, za sadnju se kopaju rupe duboke 60cm, a 150cm u prečniku.

Pre rigolovanja neophodno je površinu očistiti od žbunja, kamenja i poravnati manje depresije. U izvesnim slučajevima su potrebni i obimniji radov i-terasiranje Pošto se šljiva uglavnom gaji na terenima oštrijeg reljefa , to je potrebno da se nešto više zaštiti zemljište od erozije .

Sadnja sadnica šljive na brežuljcima, terasama

Erozioni procesi javljaju se na zemljištima gde su nagibi od 8°, padavine veće 30 mm za 24 časa i njihov intezitet 6,25 mm za 6 minuta.

Na površinama s padom od 5-8° obično se podižu bankine za šljive.Bankine su grebenasta uzvišenja s kanalom na gornjoj strani  (za prihvatanje vode koja dolazi sa viših položaja). Primenu bankina treba uskladiti sa grejanjem i održavanjem šljivika. Osim razmeštaja, banki – nama treba odrediti i dimenzije pri čemu se uzima u obzir nagnutost terena.

Širina bankine treba da omogući prolaz mašina i ne treba da bude manja od 2,5 m. Bankine se postavljaju u pravilnim konturnim linijama sa dužinskim padom od 0,5-1 %.

Površine preko 8° mogu se obrađivati primenom stepenastih terasa. U našoj zemlji poseban značaj za voćarstvo imaju baš takve površine sa povoljnim ekolo – škim uslovima. Terasama se podešava kontrapad oko 5%, a dužinski pad od 0,5 do  1%. Da bi se izveli viškovi vode, terase se moraju prekidati na određenoj dužini uz uređenje kanala za odvođenje vode.

izvor agroinfo

Article written by

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial