AGROEKONOMIST – Rezultati poslovanja poljoprivrednog gazdinstva

15223090941_f58c6fd709_k

Rezultati poslovanja poljoprivrednih gazdinstava

U procesu reprodukcije ostvaruju se rezultati reprodukcije u vidu:

  1. Fizički proizvod
  2. Vrednost proizvodnje (ukupan prihod)
  3. Dobit – kao krajnji rezultat reprodukcije

 

Fizički proizvod

Fizički proizvod kao rezultat reprodukcije u poljoprivredi ima upotrebnu vrednost I vrednost. Većina poljoprivrednih proizvoda služi za ishranu pa je njihova upotrebna vrednos egzistencionalne prirode za razliku od upotrebne vrednosti nepoljoprivrednih proizvoda. Karakteristike fizičkog proizvoda u poljoprivredi jeste I to da se s obzirom na organski karakter poljoprivredne proizvodnje, često koristi kao material u procesu reprodukcije. Fizički proizvod u bitnoj meri zavisi od genetskih osobina biljaka I životinja, primenjenih agrotehničkih mera I uticaja prirodnih faktora. Svojstveno poljoprivrednoj proizvodnji je što je ona heterogena, što za rezultat daje veliki broj heterogenih proizvoda različitih po obimu I strukturi. U cilju ostvarivanja optimalne dobiti po jedinici proizvoda (odnosno maksimalne dobiti u masi) neophodno je obezbediti optimalnu kombinaciju faktora proizvodnje.

Pored upotrebne vrednosti poljoprivrednih proivoda postoji I drugo svojstvo odnosno vrednost kao robe. U tržišnim uslovima privređivanja, kada odnos ponude I tražnje  reguliše cenu proizvoda tržišnom cenom, treba istaći da je cena poljoprivrednih proizvoda u nekim slučajevima određena pod dejstvom monopolskih i oligopolskih uticaja na tržištu.

 

Ukupan prihod

Na poljoprivrednom gazdinstvu vrednost proizvodnje se iskazuje kao realizovana vrednost proizvodnje ili ukupan prihod. Vrednost u zavisnosti od ponude I potražnje odstupa od trržišnih vrednosti I iz tih razloga ukupan prihod predstavlja vrednosni (cenovni) izraz realizacije proizvoda na tržištu. Ukupan prihod je u funkciji:

  1. Obima proizvodnje
  2. Obima realizacije proizvodnje
  3. Tržišne odnosno prodajne cene

Ukupan prihod kao funkcija obima proizvodnje je u direktnoj zavisnosti od obima proizvodnje, naime u određenom vremenskom periodu pri povećanju obima proizvodnje ima tendenciju povećanja pod uslovom da se ostali parametric nemenjaju, pre svega tržišna cena. Ukupan prihod zavisi I od structure asortimana, što znači da pri povećanju obima proizvodnje može doći do pojave da se ukupam prihod poveća ili čak I smanji.

Ukupan prihod kao funkcija realizacije ostvarene proizvodnje nameće potrebu da se razjasne određene pojave koje su specifične na poljoprivrednim gazdinstvima. Na gazdinstvu postoji razlika između ukupne proizvodnje I finalne proizvodnje. Ukupan prihod se ostvaruje realizacijom proizvoda na eksternom tržištu, a karakteristika poljoprivredne proizvodnje jeste da se na kraju poslovne godine pojavljuje značajna stavka u bilansu gazdinstva, nedovršena proizvodnja. Još jedna značajna karakteristika prouzrokuje da se ukupna proizvodnja nerealizuje u ukupnom iznosu na tržištu, već se kao repromaterijal upotrebljava na samom gazdinstvu. Iz tih razloga neophodno je praviti razliku između bruto proizvoda I ukupnog prihoda. Takođe u ekonomskoj praksi funkcionisanja poljoprivrednih gazdinstava, u upotrebi su I pojmovi ukupne vrednosti proizvodnje I vrednosti finalne proizvodnje. Vrednost ukupne proizvodnje predstavlja cenovni izraz ukupnog obima proizvodnje, bez obzira da li će proizvodnja biti realizovana na tržištu ili će se deo proizvodnje koristiti u reprodukciji na samom gazdinstvu I taj izraz predstavlja ukupan obrt, za razliku od finalne proizvodnje koja predstavlja cenovni izraz samo realizovanih proizvoda na eksternom tržištu.

Ukupan prihod kao funkcija tržišne cene (prodajne cene), u slučaju da tržišna I prodajna cena odstupaju jedna od druge dolazi do odstupanja objektivne veličine ukupnog prihoda od ostvareng ukupnog prihoda.

Ekonomske funkcije ukupnog prihoda, je u tome da se obezbedi mogucnost kontinuiteta obavljanja procesa reprodukcije poljoprivrednog gazdinstva. To se postiže tako što se iz ukupnog prihoda vrši nadoknada utrošenih faktora proizvodnje. Svako gazdinstvo mora biti zainteresovano da ostvari ukupan prihod koji je veći od ukupnih troškova I to u meri iz kojih će biti u mogućnosti da obezbedi nadoknadu obaveza prema državi (u vidu poreza) kao I da obezbedi sredstva za akomulaciju čime obezbeđuje rast I razvoj, I tada je ukupan prihod kompozicije elemenata ukupnih troškova I dobiti.

 

C = T + Do

Dobit

nastaviće se…….

 

Poljo-Klub

 

 

min

Article written by

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.