Jagnjad za tov – siguran put za ekonomsku dobit?

jagnje

Jagnjad za tov – ekonomska dobit? Jagnjad se mogu toviti u dojnom periodu odnosno u periodu ishrane tečnom hranom do 90 ili do 120 dana uzrasta. Tov može biti i kraći jer se često dešava da kupac uslovljava telesnu masu do koje se mogu isporučivati utovljena jagnjad.

Za prihranjivanje se koriste razne vrste žita kao što su: kukuruz, sirak, ovas, raž, zatim mekinje i razne uljane sačme. Kod tova u dojnom periodu osnovu ishrane čini tečna hrana, mleko ili zamena za mleko uz prihranjivanje senom i koncentratom po volji. Vrednost jagnjeta kao početnog materijala za tov zavisi i od ishrane majke u poslednjih 6 nedelja graviditeta kao i od ishrane jagnjadi u vreme pripreme za tov. Nivo ishrane ovaca u periodu visoke gravidnosti utiče na rađanje krupnije jagnjadi. Takođe, nivo ishrane u periodu gravidnosti utiče na količinu mleka u laktaciji pa samim tim i na mogućnost porasta janjadi u periodu ishrane mlekom.

Odmah po jagnjenju treba početi sa hranjenjem jer svako odugovlačenje dovodi do smanjenja otpornosti i vitalnosti što se kasnije teže nadoknadi. Potrebno je obezbediti potrebe za održavanje života i potrebe za ostvarenje prirasta.

Pored toga što se jagnjad doje ili se napajaju zamenama za mleko u tovu po volji za prihranjivanje se koriste razne vrste žita kao što su: kukuruz, sirak, ovas, raž, zatim mekinje i razne uljane sačme.

Jagnjad za tov – siguran put za ekonomsku dobit?

Zelena hrana predstavlja vrlo pogodno hranivo za tov jagnjadi. Ako je ima dovoljno i ukoliko je dobrog kvaliteta može poslužiti kao isključiva hrana u tovu.U periodu privikavanja na zelenu hranu dobro je davati i manju količinu sena radi povećanja količine suve materije obroka što doprinosi boljem iskorišćavanju hrane i sprečavanju poremećaja u varenju. Na slabijim pašnjacima neophodno je prihranjivanje koncentratima. Količina koncentrata zavisiće od kvaliteta paše. U prvom periodu tova koncentrati se mogu davati po volji, a kasnije ograničiti na 300, 400 ili 500 g po grlu.

Fizička forma i ukus pojedinih hraniva utiču na obim  konzumiranja koncentrata. Jagnjad rado konzumiraju sojinu sačmu. Takođe rado konzumiraju peletiranu smešu koncentrata. Veoma je važno podesiti odnos između koncentrovane i kabaste hrane, a on može biti od  40 : 60 do 66 : 34.

Na rezultate tova utiče i pol grla. Muška jagnjad su veće telesne mase i brže rastuod ženskih grla za 5%. Na tov utiču i starost grla, dužina trajanja tova kao i intenzitet ishrane grla. Ono što je bitno je da se postigne odgovarajuća telesna masa u što kraćem vremenskom periodu.

 

PSSS Kraljevo,

Biljana Aleksić

Leave a Reply