KUKURUZ i voda

A road leads deep into a Kansas cornfield in late July.

Kukuruz i voda– pazite pri izboru hibrida. Kukuruz stvara veliku nadzemnu masu pa u vezi s tim troši velike količine vode po jedinici površine iako nema veliki transpiracioni koeficijent (180 do 270 ), pa se može reći da ova biljka ekonomično troši vodu. Utrošak vode kukuruza zavisi od temperaturnih uslova i genotipskih razlika.

Kritični period za vodom je 20 dana pre i 10 dana posle pojave metlice.

KUKURUZ i voda tokom sezone porasta

Posmatrajući razvoj kukuruza u optimalnim uslovima vlatanja i povoljnim temperaturnim uslovima, mogu se izdvojiti četiri perioda u pogledu brzine porasta ukupne mase:

  1.   lagani porast i nije kritičan u pogledu vlage;

  2.  ubrzani porast sa najvećom biljnom masom, do dve nedelje pre mlečnog stanja;

  3.  lagano opadanje težine biljne mase, i traje do nekoliko dana iza mlečnog stanja;

  4.  ubrzano opadanje težine biljne mase, a vezano je sa zrenjem.

Intenzivni porast vegetativne mase je vezan za prolaz određene etape organogeneze generativnih organa, a počinje od faze 7 do 9 listova , koji je povezan sa IV i V etapom organogeneze klipa, kada biljka ima najveće zahteve prema vodi.

Kritični period kako je već bilo rečeno, se nastavlja sve od metličanja odnosno svilanja (VII i VIII etapa organogeneze metlice). U ovom periodu potrebe za vodom su najveće.

 Za naše područje proizvodnje kukuruza, potrebe količina padavina su sledeće:

  • april -50 mm,

  • maj – 75 mm,

  • juni – 90 mm,

  • juli – 100 mm,

  • avgust – 95 mm i

  • septembar – 80 mm.

Ukoliko se ove potrebe ne mogu podmiriti padavinama, treba ih obezbediti navodnjavanjem.

 IZVOR PSS ZAJEČAR                                Srđan Cvetković,dipl.ing.poljoprivrede

Leave a Reply