Sumpor nužan za dobar prinos kultura

A road leads deep into a Kansas cornfield in late July.

Sumpor nužan – sumpor  spada u red makrohranljivih konstitucionalni elemenata. Biljkama je pristupačan isključivo (jedino) u sulfatnoj formi. Uloga sumpora u biljkama je višeznačna: ulazi u sastav aminokiselina i proteina, enzima, održava ravnotežu aniona i kationa, ulazi u sastav različitih staničnih faktora, ima važnu rolu (ulogu) u većini biohemijskih procesa.

Sumpor je potreban u svim fazama vegetacije, a njegov značaj ogleda se u:

  • doprinis boljem korištenju unesenog azota.

  • Povoljno utiče na stvaranje proteina i kvalitet proizvoda

  • Povećava otpornost biljke na zaraze i nepovoljne uslove(suša, visoke i niske temperature).

Određeni nivo sumpora je neophodan tokom celog razdoblja vegetacije. U uslovima manjka sumpora smanjuje se ugradnja azota u proteine, a kao posledica toga povećava se količina neproteinskih azotnih spojeva uključujući nitrate.

Pri jakom manjku sumpora dolazi do znatnog povećanja koncentracije nitrata u biljkama što se nepovoljno odražava na porast i kvalitet.

TABELA              PRINOS                              IZNOSI SUMPORA

Pšenica                5,4 t/ha                                          8 kg/ha

Soja                         4 t/ha                                         13 kg/ha

Kukuruz                13                                                 17

Lucerka                 13                                                 34

Paradajz               67                                                 46

Krompir               56                                                 25

Kupus                  34                                                  23

Savetodavac za ratarstvo

dipl. inž. Miodrag Simić

Leave a Reply