Opasnost – Stenica napada papriku

jesen_020

STENICA napadaKosmopolitska vrsta, sa arealom rasprostiranja u suptropskim podruučjima Amerike, Afrike, Azije, Australije i Evrope. Veruje se da je poreklom iz Regiona istočne Afrike, odakle se proširila po celom svetu. Zahvaljujući sve intenzivnijem saobraćaju i transportu na daleke destinacijeije. U tropskim predelima se reprodukuje tokom cele godine, a u umerenijim predelima ima 4-5 generacija godišnje. Ženka polaže od 30-130 jaja u grupi. Larve prolaze kroz pet uzrasnih stadijuma.

Životni ciklus traje od 60-70 dana. Naivažniji faktor ograničenja naseljavanja umerenih krajeva je hladna zima, kad dolazi do smrtnosti 30-80% jedinki. Opstanak je moguć jedino u regionima gde je prosečna zimska  temperatura iznad 5°C. Ženke imaju veće šanse da prežive jer su veće a i imaju crvenkasto-braon boju. Poslednjih godina se širi prema severu, verovatno zbog  globalnog zagrevanja.

STENICA napada povrće tokom toplog leta

 Polifagna je vrsta i hrani se vrstama biljaka iz oko 30 porodica. Kod nas napada najčešće paradajz, papriku, voćne zasade i mahunarke, koje se gaje na otvorenom, a i u zatvorenom prostoru. Globalno zagrevanje utiče na njeno intenzi- vnije širenje.  Usnim aparatom za bodenje i sisanje nanose ubode na pokožici ploda koji dobija prošarano žutu boju. Štete pravi na plodovima tehnološke zrelosti, tako da oni postanu neupotrebljivi.

 Suzbijanje je teško i neefikasno. Kod nas su registrovani preparati iz nekoliko hemijskih grupa: piretroidi, organofosfati. Većina preparata u preporučenim dozama nemaju efikasnost na ovu stenicu. Obzirom daova štetočina napada plodove pred berbu vrlo je teško uskladiti primenu insekticida sa berbom, tj. ispoštovati karencu  preparata. U drugim zemljama u kojima se javlja uglavnom se primenjuje biološka kontrola dok primena insekticida ne daje zadovoljavajuće rezultate.

 Postoje nekoliko parazita od kojih su najpoznatiji Trichopoda pennipes koja parazitira larve i odrasle jedinke, i Trissolcus basalis koja parazitira jaja. Kod nas za primenu u paradajzu (a koji su ispoljili zadovoljavajuću efikasnost u spro- vedenim ogledima) registrovani su Actelic karenca 7 dana, Talstar karenca 7 dana, Mospilan karenca 14 dana.

 Dipl. ing. Eleonora Onć Jovanović   PSS Padinska Skela

Leave a Reply