3.10 Paradajz – KONTROLA POJAVE I RAZVOJA REZISTENTNOSTI

KONTROLA POJAVE I RAZVOJA REZISTENTNOSTI

 

Način delovanja pesticida

Specifičan način na koji pesticidi suzbijaju štetne organizme poznat je kao mehanizam delovanja. Potrebno je upoznati se sa načinima delovanja pesticidа da bi se primenom odgovarajućih mera sprečila pojava rezistentnosti, tj. smanjile šanse za razvoj rezistentnosti. Na ovaj način se održava efikasnost većeg broja pesticida koji se mogu koristiti za zaštitu paradajza.

Međunarodna udruženja za praćenje pojave rezistentnosti štetnih organizama – insekti (IRAC), gljive (FRAC) i korovi (HRAC) i Agencija za zaštitu životne sredine SAD (EPA), su razvile svoje liste za označavanje pesticida. U tim listama pesticidi se grupišu prema hemijskoj grupi jedinjenja i po mehanizmu delovanja. Pri tome je svaka grupa označena posebnim oznakama.

Rezistentnost može nastati na različite načine. Svi štetni organizmi razvijaju neosetljivost putem prirodne selekcije biotipova koji su u dužem periodu bili izloženi dejstvu određene grupe pesticida. Neosetljivi štetni organizmi imaju genetski potencijal da razmnožavanjem prenose ovu osobinu na potomstvo.

Grupe insekticida razvrstane po mehanizmima delovanja

Grupa 1. Ovoj grupi pripadaju organofosfati i karbamati. Perzistentni su i imaju širok spektar delovanja. Dugo se koriste pa je u nekim delovima sveta konstatovana smanjena osetljivost, posebno kod tripsa i lisnih vašiju. Ovi insekti su prisutni tokom cele vegetacione sezone, pa su često i nenamerno izloženi dejstvu insekticida. Uglavnom su visokotoksični za pčele i za ljude, te se prilikom upotrebe u zatvorenom prostoru treba konsultovati sa stručnom službom.

 

Grupa 1 – klasifikacija insekticida na osnovu mehanizma delovanja

 

INSEKTICIDI
Grupa Naziv preparata Aktivna supstanca Štetočine koje suzbija Karenca
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pyrinex 48EC

Callifos 48

hlorpirifos zemljišne štetočine pre

setve ili rasađivanja

karenca obezbeđena

vremenom primene

Galition G5 fenitrotion +

malation

zemljišne štetočine pre

setve ili rasađivanja

Srbija 42 dana
Vydate 10L oksamil nematode, lisne vaši,

tripsi

EU 21 dan preko

sistema za zalivanje

Dimetoat EC Dimetogal Perfektion

Sistemik Zagor

 

 

dimetoat

 

lisne vaši, trispi gusenice leptira

 

Srbija 28 dana

EU 28 dana

SAD 7 dana

Etiol tečni malation lisne vaši i trispi,

gusenice leptira

Srbija 14 dana
Actellic 50 pirimifos-metil lisne vaši i tripsi,

gusenice leptira

Srbija 7 dana

EU 2 dana

Lannate 25WP

Lannate 90 Methomex SL20

 

metomil

lisne vaši, trispi, gusenice leptira Srbija 14 dana

EU 21 dan

SAD 1 dan

Dihin

Difos E50

dihlorvos lisne vaši, gusenice

leptira, tripsi

Srbija 7 dana
Pirimor 50WG pirimikarb lisne vaši EU 3 dana

 

 

Grupa 3. Ovoj grupi pripadaju piretroidi. Suzbijaju veliki broj štetnih insekatskih vrsta i ispoljavaju veoma brzo ali kratkotrajno delovanje, osim ako se ne koriste preko zemljišta. Kao i insekticidi iz Grupe 1 koriste se već duži niz godina pa je u nekim delovima sveta kod tripsa i lisnih vašiju uočena smanjenja osetljivosti. Uglavnom su visokotoksični za pčele i ljude, pa se prilikom upotrebe u zatvorenom prostoru treba konsultovati sa stručnom službom.

 

Grupa 3 – klasifikacija insekticida na osnovu mehanizma delovanja

 

INSEKTICIDI
Grupa Naziv preparata Aktivna supstanca Štetočine koje suzbija Karenca
 

 

 

 

 

 

 

3

Force G teflutrin zemljišne štetočine obezbeđena vremenom

primene

Talstar EC Pinotrin 10EC

Fobos EC

 

bifentrin

lisne vaši i tripsi gusenice leptira,

podzemne štetočine

Srbija 7 dana

EU 7 dana

Cipkord 20EC

Sucip 20EC

cipermetrin lisne vaši i tripsi,

gusenice leptira

Srbija 14 dana

EU 3 dana

Fastac 10 EC alfacipermetrin vaši, gusenice leptira Srbija 14 dana
Decis 2,5EC Futocid EC2,5  

deltametrin

lisne vaši i tripsi, gusenice leptira Srbija 7 dana

EU 3 do 7 dana

SAD 1 dan

Sumi alpha 5

EW

esfenvalerat lisne vaši i tripsi,

gusenice leptira

SAD 1 dan
Karate zeon Grom

King

lambda cihalotrin lisne vaši i tripsi, gusenice leptira EU 3 dana

SAD 1 dan

 

Grupa 4 obuhvata insekticide koji ispoljavaju dobre efekte u suzbijanju lisnih vaši i tripsa. U ovu grupu spadaju i neonikotinoidi. U Srbiji su registrovani brojni preparati iz ove grupe. Smanjena efikasnost u preporučenim dozama je primećena u mnogim zemljama pa se ne smeju koristiti veći broj puta u toku sezone. Obavezno se treba pridržavati mera antirezistentne strategije. Takođe se preporučuje i primena u kombinaciji sa biljnim uljima. Visoko su toksični za pčele, pa se treba posavetovati o primeni u zatvorenom prostoru.

Grupa 4 – klasifikacija insekticida na osnovu mehanizma delovanja

 

INSEKTICIDI
Grupa 4 Naziv preparata Aktivna supstanca Karenca
 

 

 

 

 

 

 

 

4

Afinex Bevespilan Mospilan 20SG Mospilan 20SP Tonus

Volley 20SP Wizzzaard Zlaticid SP

 

 

 

acetamiprid

 

 

Srbija 14 dana

EU 3 do 7 dana

SAD 7 dana

Confidor 200SL Confidor 70WG Confidor 200OD Imidor 70WG Kohinor 200SL Macho 200SL Savador 200SL

Imidor 70WS Warrant 200SL

 

 

 

imidakloprid

 

 

 

EU 3 do 7 dana

SAD 21 dan

Actara 25WG tiametoksam EU 3 dana

 

 

Ostale grupe insekticida

 

INSEKTICIDI
Grupa Naziv preparata Aktivna supstanca Štetočine koje suzbija Karenca
5 Laser spinosad vaši, tripsi i

gusenice leptira

EU 3 dana

SAD 1 dan

6 Affirm 0,95SC emamektin

benzoat

gusenice leptira Srbija 3 dana

SAD 7 dana

7 Harpun

Admiral

piriproksifen vaši Srbija 3 dana

EU 3 dana

 

 

9

 

 

Chess 50WG

 

 

pimetrozin

 

 

vaši

Srbija 3 dana

staklenici 7 dana otvoreno polje EU 3 dana

SAD 14 dana

11 Forey 48B

Novodor,

Bacillus

thuringiensis

gusenice leptira EU 1 dan

SAD 0 dana

 

15

Nomolt 15SC Teflubenzoron gusenice leptira EU 3 dana
Match 050EC lufenuron gusenice leptira EU 7 dana
Rimon 10EC novaluron gusenice leptira EU 7 dana
16 Elisa

Aplaud 25WP

Buprofezin vaši Srbija 3 dana
18 Interpio 2F metoksifenozid vaši SAD 1 dan
18 Mimic 2F

Rebus

tebufenozid gusenice leptira SAD 7 dana
22 Avaunt 15SC indoksakarb gusenice leptira EU 1 dan

SAD 3 dana

23 Movento spirotetramat gusenice leptira SAD 1 dan
28 Coragen hlorantraniliprol gusenice leptira SAD 1 dan
Synapse WG flubendiamid gusenice leptira SAD 1 dan
 

nema grupu

 

Basamid granulat

 

dazomet

dezinfekcija zemljišta u plastenicima i

staklenicima

obezbeđena vremenom primene
nema grupu Ogriol prirodna ulja vaši, tripsi nema karencu ili

1 dan

 

 Grupe akaricida razvrstane po mehanizmima delovanja

Akaricidi su pesticidi namenjeni za suzbijanje grinja. Aktivne supstance označene sa brojem imaju specifičan mehanizam delovanja i treba ih koristiti uz primenu odgovarajućih antirezistentnih mera.

Klasifikacija akaricida na osnovu mehanizma delovanja

AKARICIDI
Način delovanja Ativna supstanca Naziv preparata Karenca
nepoznat oksimatrin Kingbo Srbija 3 dana
nepoznat bifenazat Floramite 240SC EU 1 dan
 

nespecifičan

 

biljna ulja

 

Ogriol

nema karencu jer nije svrstan u

otrove

1 dihlorvos Difos E50

Dihin

Srbija 7 dana
3 bifentrin Talsar EC

Fobos EC

Srbija 7 dana
 

6

 

abamektin

Vertimec 1,8EC Armada

Abastate

EU 3 dana

SAD 7 dana

12 fenbutatin oksid Torque 50WP SAD 4 dana
  spiromesifen Oberon 2SC SAD 7 dana
16 buprofezin Elisa Srbija 3 dana
 

21

tebufenpirad Masai EU 3 do 7 dana
fenpiroksimat Orthus 5SC EU 7 dana
piridaben Sanmite 20WP EU 5 dana

 

Treba znati da i neki insekticidi iz grupe organofosfata (Grupa 1) i piretroida (Grupa 3) imaju dobro akaricidno delovanje u populacijama normalne osetljivosti. Takođe, i preparati na bazi sumpora imaju dobru efikasnost u suzbijanju grinja, ali treba voditi računa da temperature nakon primene ne prelaze 28oC naredna tri dana, jer može doći do pojave jakih fitotoksičnih efekata.

U zatvorenom prostoru prednost treba dati prirodnim neprijateljima i biljnim uljima jer imaju ili kratku karencu ili ona uopše ne postoji.

Biljna ulja (uljana repica) imaju nespecifičan način delovanja tako što sitne kapi fizički zatvore otvore za disanje (traheje) grinja. Mogu se koristiti gotovo neograničen broj puta i opasnost od pojave rezistetnosti praktično ne postoji. Takođe, treba paziti na mogućnost pojave fitotoksija na paradajzu.

Grupe herbicida razvrstane po mehanizmima delovanja

Ima malo herbicida koji se mogu koristiti u paradajzu. Zbog toga prilikom gajenja drugih biljaka u plodoredu treba izbegavati primenu herbicida iz navedenih grupa.

Klasifikacija herbicida na osnovu mehanizma delovanja

HERBICIDI
Grupa Naziv preparata Aktivna supstanca Karenca
 

A

Select super

Nikas

kletodim Srbija 30 dana
Focus ultra cikloksidim Srbija 28 dana
B Tarot 25WG rimsulfuron EU obezbeđen vremenom primene

SAD 45 dana

 

C

Sencor WP70 Dancor 70WG Lord 700WDG

Mistral

 

metribuzin

nakon nicanja ili 8 do 10 dana od rasađivanja

karenca Srbija 42 dana

G Glifosat glifosat pre nicanja ili rasadjivanja
 

 

 

 

 

K

Lalazin Trefgal Sutref Treflan Triflurex

Trikepin

 

 

trifluralin

 

 

pre setve ili sadnje uz inkorporaciju

Stomp 330E Vetpen 330E

Zanat

 

pendimetalin

 

pre setve ili sadnje

Devrinol 50DF Razza

Beverinol

 

napropamid

 

pre setve ili sadnje uz inkorporaciju

Dual gold S-metolahlor pre setve ili sadnje

Grupe fungicida razvrstane po mehanizmima delovanja

U ćelijama gljiva se istovremeno obavlja veliki broj životnih procesa u vidu kretanja, stvaranja ili razlaganja različitih materija neophodnih za život i razmnožavanje. Fungicidi mogu imati specifično i nespecifično delovanje. Postoje i fungicidi čije je mesto delovanja u životnim procesima gljive nedovoljno poznato, ali se zna da ne postoji ukrštena rezistentnost sa drugim fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja. Nespecifični kontaktni fungicidi deluju na veći broj procesa i zato je rizik od pojave rezistentnosti mali. Specifični fungicidi deluju na jedan proces i zato se pojava rezistentnih populacija patogena javlja za relativno kratko vreme, posebno ukoliko se ne pridržavamo antirezistetnih mera. Da bi se odložila ili sprečila pojava rezistentnosti proizvođači pesticida često kombinuju fungicide specifičnog i nespecifičnog mehanizma delovanja.

Klasifikacija fungicida na osnovu mehanizma delovanja

FUNGICIDI
Način delovanja i grupa Aktivna supstanca  

Naziv preparata

 

Oboljenje

 

Karenca

 

Nespecifičan

Elementarni sumpor velik broj preparata  

pepelnica

Srbija 14

dana; EU nema karencu

Nespecifičan Bakar

(hidroksid, sulfat, oksid)

veliki broj preparata bakterioze, plamenjača i crna pegavost  

Srbija 7 dana

Nespecifičan Mankozeb veliki broj

preparata

plamenjača, siva i crna

pegavost

Srbija 14

dana

Nespecifičan  

Hlorotalonil

veliki broj preparata plamenjača, siva i crna

pegavost, u povećanim dozama i antraknoza

 

Srbija 7 dana

Nespecifičan Metiram Polyram DF plamenjača, siva i crna

pegavost

Srbija 14

dana

Nespecifičan Propineb Antracol WP 70 plamenjača, siva i crna

pegavost

Srbija 14

dana

Nespecifičan

+ A

Hlorotalonil +

Metalaksil M

Folio Gold plamenjača, siva i crna

pegavost

Srbija 7 dana
Nespecifičan

+ A

Mankozeb +

Metalaksil M

Ridomil gold

MZ68 WG

Plamenjača, siva i crna

pegavost

Srbija 21 dan
Nespecifičan

+ B

Mankozeb +

Zoksamid

Electis 75 WG plamenjača, siva i crna

pegavost plamenjača

EU 7 dana
Nespecifičan

+ C

Hlorotalonil + azoksistrobin  

Ortiva opti 480SC

plamenjača, siva i crna

pegavost plamenjača, plesnivost lista

 

Srbija 3 dana

Nespecifičan

+ F

Hlorotalonil+

Propamokarb- hidrohlorid

 

Fuzija

plamenjača, siva i crna pegavost plamenjača  

Srbija 21 dan

Nespecifičan

+ F

Mankozeb+ Propamokarb-

hidrohlorid

 

Silueta

plamenjača, siva i crna pegavost Srbija 14 dana
Nespecifičan

+ F

Mankozeb+

Dimetomorf

Acrobat MZ WG

Acrobat MZ WP

plamenjača Srbija 14dana
 

 

Nespecifičan

+ F

 

 

Bakar + mandipropamid

 

 

Pergado C27

 

 

plamenjača, siva i crna pegavost

Srbija 3 dana za svežu upotrebu i 10 za      industrijsku

preradu

Nespecifičan

+ nepoznat

Mankozeb+ Cimoksanil Curzate M WG Tango plamenjača, siva i crna pegavost Srbija 14 dana

SAD 14 dana

 

Nepoznat +

C

Cimoksanil +

Famoksadon

Equation pro plamenjača, crna i siva

pegavost

Srbija 3 dana
 

Nepoznat + F

Propamokarb- hidrohlorid + Fosetil-

aluminijum

 

Previcur energy

 

poleganje rasada

 
C Azoksistrobin Quadris plamenjača, crna i siva

pegavost

Srbija 3dana
C Cijazofamid Ranman twinpack plamenjača Srbija 3 dana
C+C Boskalid +

Piraklostrobin

Signum siva trulež, plamenjača,

siva i crna pegavost

Srbija 14

dana

 

F+C

Propamokarb- hidrohlorid +

Fenamidon

 

Consento

plamenjača, siva i crna pegavost Srbija 7 dana
F Mandipropamid Revus 250SC plamenjača Srbija 7 dana
 

 

F

 

Propamokarb- hidrohlorid

Balb, Bevicur N, Previcur 607 SL,

Proplant 722 SL,

Rasadlek 607 SL,

Rival 607 SL

 

plamanjača, poleganje rasada

 

EU 10 dana

SAD 5 dana

 

F+B

Propamokarb – hidrohlorid +

fluopikolid

 

Infinito S

 

plamenjača

 

Srbija 7 dana

D Pirimetanil Mythos, Pyrus

400 SC

siva trulež SAD 7 dana
D+E Ciprodinil+

fludioksonil

Switch 62,5WG siva trulež EU 3 do 7

dana

E Prosimidon Sumilex 50 SC,

Bevemilex

siva trulež Srbija 21dan
G Tebukonazol Akord crna pegavost Srbiaj 21 dan
G Fenheksamid Teldor 500 SC siva trulež EU 3 dana
G Penkonazol Topas 100 EC crna pegavost, pepelnica EU 7 dana

Izbegavati uzastopnu primenu pesticida iz istih hemijskih grupa!

Nakon upotrebe nekog pesticida pojedine jedinke prežive usled prirodne otpornosti ili unošenja subletalne doze pesticida. Preživele jedinke ostavljaju potomstvo koje je bilo izloženo dejstvu pesticida. Ukoliko je mehanizam delovanja pesticida specifičan, preživeli organizmi će u narednoj generaciji moći efikasnije da ga metabolišu. Zato su organizmi koji imaju veliki broj generacija godišnje sposobniji da razviju rezistentnu populaciju (na primer lisne vaši).

Zbog prenošenja gena odgovornih za pojavu rezistentnosti iz generacije u generaciju, veoma je važno pri svakom narednom tretmanu koristiti pesticide drugačijeg mehanizma delovanja.

Ukoliko je brojnost insekata iznad prega štetnosti treba koristiti pesticide različitog načina delovanja (označeni su drugim brojem), a vreme primene prilagoditi najosetljivijim razvojnim stadijumima.

Najoptimalnija primena fungicida je uz primenu informacija iz sistema upozorenja o pojavi oboljenja. Nespecifični fungicidi se mogu koristiti i u uzastopnim tretmanima. Fungicidi koji imaju dve aktivne materije mogu se primenjivati uzastopno ukoliko jedna od aktivnih supstanci ima nespecifičan način delovanja. Fungicide specifičnog mehanizma delovanja treba primenjivati tačno određen broj puta na istoj površini u toku godine. Naredne tretmane izvoditi specifičnim fungicidima koji pripadaju drugim grupama (u tabeli su označeni drugim slovima). Takođe, u cilju sprečavanja pojave rezistentnosti mogu se kombinovati sa nekim od nespecifičnih fungicida.

Pri hemijskom suzbijanju korova treba kombinovati agrotehničke mere sa primenom herbicida.

Sistemični i folijarni insekticidi

Da bi se ograničila izloženost lisnih vaši insekticidima iz grupe 4, preporučuje se da se koriste ili zalivanjem (zemljišni sistemici) ili folijarno tokom vegetacije. Nikako ne treba u toku godine primenjivati insekticide iz ove grupe i kao sistemike i kao folijarne.

Kontrola pojave i razvoja rezistentnosti u plodoredu

Mere sprečavanja razvoja rezistentnosti u plodoredu su najefikasnije kada se svake godine izrađuju mape brojnosti štetnih organizama i knjige polja sa podacima o primenjenim merama suzbijanja. Proizvođači treba da o merama za sprečavanje razvoja rezistentnosti razmišljaju u kontekstu šireg područja. To znači da različite hemijske grupe pesticida treba primenjivati na većem broju parcela na određenom području svake godine. Proizvođači takođe treba unapred da planiraju koji će pesticidi koristiti naredne sezone.

Obeležavanje preparata

Pojedine zemlje u cilju sprečavanja pojave rezistentnosti na ambalaži i u uputstvu za primenu preparata stavljaju oznake o klasifikaciji, odnosno o razvrstavanju pesticida na osnovu mehanizma delovanja (grupe). Takođe, u uputstvu za upotrebu se naglašava da se na istoj površini u toku godine ne smeju uzastopno koristiti pesticidi iz iste grupe. U našoj zemlji ne postoji obaveza obeležavanja pesticida po ovom principu. U uputstvima za upotrebu se samo navodi informacija o maksimalnom broju tretmana na istoj površini. Primena preparata različitog trgovačkog naziva ne znači i upotrebu pesticida drugačijeg mehanizma delovanja.

Prilikom primene antirezistentnih mera proizvođači se najviše moraju osloniti na sopstveno znanje i informacije do kojih sami dođu, jer će samo tako imati najveću korist. Zbog toga smo u ovom priručniku izneli veći broj podataka koji mogu biti od koristi proizvođačima paradajza.

 

Leave a Reply